Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

8879 5295
Reposted fromkattrina kattrina viajestemok jestemok

April 10 2015

malaladypunk
2973 601d
Serj Tankian
Reposted fromhormeza hormeza viamehhh mehhh
3818 95db
Reposted fromladies ladies viakobiety kobiety
malaladypunk
7490 3b39 500
Reposted fromjestemok jestemok
malaladypunk
Reposted frommayamar mayamar viamehhh mehhh
malaladypunk
malaladypunk
8464 5e98
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakobiety kobiety
malaladypunk
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viajestemok jestemok
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viajestemok jestemok
2476 f290 500
Reposted fromerial erial viajestemok jestemok

April 09 2015

malaladypunk
4122 2dde
Reposted fromlittlefool littlefool viajestemok jestemok
malaladypunk
7314 195e 500
Reposted fromjestemok jestemok
malaladypunk
7677 4135 500
Reposted fromjestemok jestemok

April 07 2015

malaladypunk
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viajestemok jestemok
malaladypunk
Reposted frommayamar mayamar viajestemok jestemok
malaladypunk
2733 de91
Reposted fromflesz flesz viajestemok jestemok

April 02 2015

malaladypunk
0174 ff64 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viajestemok jestemok

March 27 2015

malaladypunk
5218 4030 500
'...jąkam też, choć bardzo chciałabym wykrzyczeć;
Cała drżę, a oczy mi się szklą od życia...'
Reposted byjestemok jestemok
malaladypunk
9063 b0ed 500
O <3
Reposted byTheGenuineM TheGenuineM
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl